• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
bowling Hear! {'bəʋlıŋ}
 • {N} bovling, bowling, dokuz kuka oyunu
bowling i. bowling, ağır bir topla oynanan bir oyun.
bowling i. ağır topla oynanan bir oyun. bowling alley bu oyuna mahsus dar yol. bowling green bu oyunun oynandığı yeşil saha.
bowling bowl.ing bo'lîng İsim * bowling, ağır bir topla oynanan bir oyun.
bowling ağır topla oynanan bir oyun. bowling alley bu oyun

Turkish » English Top
bowling
 • {N} bowling

English » Turkish Indirect results Top
Is there a bowling club in the town?
 • {PHR} bowling: Şehirde bowling salonu var mı?
bowling alley
 • {N} bovling pisti, bowling pisti
bowling club
 • {N} bovling salonu, bowling salonu
bowling green
 • {N} dokuz kuka çim sahası
bowling alley bovling yolu
bowling ball bovling topu
bowling equipment bovling ekipmanı
bowling league bovling ligi
bowling score bovling çetelesi
bowling shoe bovling ayakkabısı
bowling alley bovling pisti, bowling pisti
bowling club bovling salonu, bowling salonu
bowling green dokuz kuka çim sahası
is there a bowling club in the town şehirde bowling salonu var mı

Turkish » English Indirect results Top
Şehirde bowling salonu var mı?
 • {PHR} bowling: Is there a bowling club in the town?
bowling pisti
 • {N} bowling alley
bowling salonu
 • {N} bowling club
kıvrımlı yol (bowling)
 • {N} bias
top (bowling vb.)
 • {N} bowl
bowling pisti bowling alley n.
bowling salonu bowling club n.
kıvrımlı yol (bowling) bias n.
şehirde bowling salonu var mı Is there a bowling club in the town
top (bowling vb.) bowl n.