• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
armor-plated {'ɑ:rmər,pleıtıd}
 • {A} zırhlı, zırh kaplı

English » Turkish Indirect results Top
armor Hear! {'ɑ:rmər}
 • {N} zırh
 • {V} zırhla kaplamak
armor-clad {'ɑ:rmər,klæd}
 • {A} zırhlı, zırh kaplı
armor-piercing {'ɑ:rmər,pıərsıŋ}
 • {A} zırh delen
armour-plated {'ɑ:rmər,pleıtıd}
 • {A} zırhlı, zırh kaplı
Brit.
chain armor {'tʃeın,ɑ:rmər}
 • {N} zincirden örülmüş zırh
chromium-plated {'krəʋmıəm,pleıtıd}
 • {A} krom kaplı, kromlu, krome
coat armor
 • {N} hanedan arması
gold-plated {,gəʋld'pleıtıd}
 • {A} altın kaplama, altın kaplanmış
nickel-plated {'nıkəl,pleıtıd}
 • {A} nikel kaplama, nikel kaplanmış
plated {'pleıtıd}
 • {A} kaplı, kaplama, kaplanmış
be plated
 • {V} kaplanmak
scale armor
 • {N} zırhlı elbise
silver-plated {'sılvər,pleıtıd}
 • {A} gümüş kaplama
armor i. zırh.
armor (ing). armour

i. zırh; silâh. armor-bearer

i. silâhtar. armor-piercing

s. zırh delen. armor plate zırhlı levha. armored

s.zırhlı. armored car zırhlı otomobil, zırhlı vagon.
armor zırh
plated s.kaplanmış; iki yüzü değişik dokunmuş.
plated s. kaplamalı, kaplama, kaplı.
silver-plated s. gümüş kaplama.
armor ar.mor ar'mır İsim * zırh.